17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

باز شدن دانشگاه و برگزاری حضوری کلیه کلاس های دانشجویان

کلیه کلاس های دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان از تاریخ: 1401/01/20 بصورت حضوری در دانشگاه برگزاری می شود. و کلیه دانشجویان موظف هستند طبق برنامه آموزشی تر جاری سر کلاسهایحضور بهم رسانند.