هیات رئیسه دانشکده کشاورزی

رئیس دانشکده کشاورزی

تیمور جوادی

دانشیار

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

صفحات شخصی

میوه کاری و فیزیولوژی درختان میوه
تنش های محیطی، مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، فیزیولوژی درختان میوه
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

مسعود داوری

دانشیار

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

صفحات شخصی

 خاک شناسی
m.davari@uok.ac.ir
مدل سازی آلودگی خاک و پالایش آن
ویژگی های هیدرولیکی خاک و مدل سازی آنها
کیفیت فیزیکی خاک
فرکتال ها در علوم خاک
انتقال املاح در خاک
 • Google scholar
 • ResearchGate
 • LinkdeIn
 • ORCID
معاون  پژوهشی دانشکده

یوسف سهرابی

دانشیار

تحصیلات

ایمیل

علاقه مندی های پژوهشی

صفحات شخصی

زراعت
y.sohrabi@uok.ac.ir
 • تاثیر تنش های شوری و دمایی روی گیاهان زراعی
 • تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گیاهان زراعی
 • تحقیق روی گیاهان دارویی
 • تنش خشکی و تاثیر آن بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گیاهان زراعی
 •  
 •  
 •  
 •