آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

وسایل و ابزارهای موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی
مسئول آزمایشگاه: حمیرا بدخشان
 اسپكتروفتومتر       
        کاربردها و خدمات :   ارائه طيف جذبي و عبور پرتو مرئي و ماوراء بنفش
        زمینه های کاربردی:   پزشكي – علوم پايه - كشاورزي
        مورد اندازه گیری:  طيف جذبي و عبور پرتو مرئي و ماوراء بنفش
        واحد اندازه گیری:   نانو متر

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

اسپكتروفتومتر     
        کاربردها و خدمات :   ارائه طيف جذبي و عبور پرتو مرئي و ماوراء بنفش
        زمینه های کاربردی:   پزشكي – علوم پايه - كشاورزي
        مورد اندازه گیری:  طيف جذبي و عبور پرتو مرئي و ماوراء بنفش
        واحد اندازه گیری:   نانو متر

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

نانو دراپ    
        کاربردها و خدمات :   اندازه گيري غلظت اسيدهاي نوكلئيك   DNA – RNA  
        زمینه های کاربردی:   پزشكي – علوم پايه - كشاورزي
        مورد اندازه گیری:  بررسي غلظت اسيد نوكلئيك و خلوص نمونه
        واحد اندازه گیری:   ميكرو ليتر

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

شيكر انكوباتوریخچالدار     
        کاربردها و خدمات :   ايجاد يك محيط بسته و ايزوله براي نگهداري نمونه هاي آزمايشگاهي با عايق بندي مناسب كه تا حد امكان از لحاظ دما و رطوبت و نور از محيط بيرون جدا شده و قابليت تنظيم دما را دارد .   
        زمینه های کاربردی:   پزشكي – علوم پايه - كشاورزي
        واحد اندازه گیری:   درجه سانتيگراد

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

 شيكر انكوباتور یخچالدار        
        کاربردها و خدمات :   ايجاد يك محيط بسته و ايزوله براي نگهداري نمونه هاي آزمايشگاهي با عايق بندي مناسب كه تا حد امكان از لحاظ دما و رطوبت و نور از محيط بيرون جدا شده و قابليت تنظيم دما را دارد .   
        زمینه های کاربردی:   پزشكي – علوم پايه - كشاورزي
        واحد اندازه گیری:   درجه سانتيگراد

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

انكوباتور یخچالدار       
        کاربردها و خدمات :   ايجاد يك محيط بسته و ايزوله براي نگهداري نمونه هاي آزمايشگاهي با عايق بندي مناسب كه تا حد امكان از لحاظ دما و رطوبت و نور از محيط بيرون جدا شده و قابليت تنظيم دما را دارد .   
        زمینه های کاربردی:   پزشكي – علوم پايه - كشاورزي
        واحد اندازه گیری:   درجه سانتيگراد

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

NIR       
        کاربردها و خدمات :  آناليز مواد غذايي در گندم – جو و غيره 
        زمینه های کاربردی:   علوم پايه - كشاورزي
        مورد اندازه گیری:  تجزيه و تحليل پارامترهاي كيفيت غلات ( تبيين مقدار پروتئين – رطوبت – كلوتن – خاكستر و ...)

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

 آون يا كوره آزمايشگاهي       
        کاربردها و خدمات :  استريل و خشك كردن شيشه آلات و لوازم فلزي ازمايشگاهي – تبخير كردن حلالهاي اضافي مانند آب از محلول
      زمینه های کاربردی:   پزشكي - علوم پايه - كشاورزي
     دقت اندازه گیری:   بيش از 200 درجه سانتيگراد

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

 آب مقطر گيري        
        کاربردها و خدمات :  توليد آب مقطر يكبار و دوبار تقطير
        زمینه های کاربردی:   پزشكي - علوم پايه - كشاورزي

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

ترازو ديجيتالي 
        کاربردها و خدمات : توزين مواد ازمايشگاهي
        زمینه های کاربردی:   پزشكي - علوم پايه - كشاورزي
        مورد اندازه گیری:  مواد آزمايشگاهي
        دقت اندازه گیری:   0001/0 گرم

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

ترازو ديجيتالي       
        کاربردها و خدمات  :  توزين مواد ازمايشگاهي
        زمینه های کاربردی:   پزشكي - علوم پايه - كشاورزي
        مورد اندازه گیری:  مواد آزمايشگاهي
        دقت اندازه گیری:   01/0 گرم

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

         ديونايوزر       
        کاربردها و خدمات :  توليد آب خالص با كيفيت بالا ( بدون يون )
        زمینه های کاربردی:   پزشكي - علوم پايه - كشاورزي

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

       آسياب بذر       
        کاربردها و خدمات  :  خرد و آسياب كردن بذرهاي گياهي در اندازه هاي متفاوت
        زمینه های کاربردی:   علوم پايه - كشاورزي
        دقت اندازه گیری بر حسب درشتي :  0 تا 6 

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

  اتو كلاو       
        کاربردها و خدمات  :  استريليزاسيون خاك – مواد و وسايل آزمايشگاهي
        زمینه های کاربردی:  پزشكي - علوم پايه – كشاورزي

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

سانتريفيوژ يخچالدار       
        کاربردها و خدمات : جداسازي مخلوط هاي مايع به كمك نيروي گريز از مركز با چرخش سريع
قابليت انتخاب سرعت بر اساس RPM   و  G-FORCE
  زمینه های کاربردی:  پزشكي - علوم پايه - كشاورزي

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

سانتريفيوژ يخچالدار       
        کاربردها و خدمات : جداسازي مخلوط هاي مايع به كمك نيروي گريز از مركز با چرخش سريع
قابليت انتخاب سرعت بر اساس RPM   و  G-FORCE
          زمینه های کاربردی:  پزشكي - علوم پايه - كشاورزي

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

 فريزردراير ( خشك كن انجمادي )       
        کاربردها و خدمات : خارج ساختن حلال يا حلال ها از ساختمان پليمرها و خشك كردن نمونه ها بواسطه ايجاد خلاء در دماهاي بسيار پايين بدون تغيير در ساختار آنها
           زمینه های کاربردی:  پزشكي - علوم پايه - كشاورزي

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

 تيشو پروسسور       
        کاربردها و خدمات : ثابت سازي – آب گيري – تميز كردن نمونه بافتي با حفظ شكل تركيب سلولي بصورت اتوماتيك
      زمینه های کاربردی:  پزشكي - علوم پايه – كشاورزي

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

ميكروتوم       
        کاربردها و خدمات : ايجاد برشهاي نازك ميكروسكوپي از نمونه هاي آزمايشگاهي فيكس شده در بلوكهاي پارافيني
          زمینه های کاربردی:  پزشكي - علوم پايه – كشاورزي
          دقت اندازه گيري :  ميكرومتر

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه

دستگاه هضم ماکرو ویو
        کاربردها و خدمات : هضم اسیدی و آماده سازی نمونه برای آنالیز عنصری
          زمینه های کاربردی:  پزشكي - علوم پايه – كشاورزي

نام دستگاه و کاربردهای آن

Responsive Image

تصویر دستگاه