گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی

گروه  آموزشی علوم دامی
گروه  آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه  آموزشی علوم و مهندسی باغبانی
گروه  آموزشیی مهندسی بیوسیستم
گروه  آموزشی علوم و مهندسی خاک
گروه  آموزشی اقتصاد کشاورزی
گروه  آموزشی گیاه پزشکی
گروه  آموزشی علوم و مهندسی آب
گروه  آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی