آزمایشگاه های پژوهشی دانشکده کشاورزی

 گروه آموزشی علوم دامی
تعداد آزمایشگاه: 5
تعداد کارگاه: 0
 گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تعداد آزمایشگاه: 4
تعداد کارگاه: 0
 گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی
تعداد آزمایشگاه: 4
تعداد کارگاه: 0
 گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم
تعداد آزمایشگاه: 5
تعداد کارگاه: 2
 گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک
تعداد آزمایشگاه: 4
تعداد کارگاه: 0
 گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی
تعداد آزمایشگاه: 0
تعداد کارگاه: 0
 گروه آموزشی گیاه پزشکی
تعداد آزمایشگاه:9
تعداد کارگاه: 0
 گروه آموزشی علوم و مهندسی آب
تعداد آزمایشگاه: 12
تعداد کارگاه: 0
 گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی
تعداد آزمایشگاه:3
تعداد کارگاه: 0