آمار


آمار دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان به تفکیک گروه آموزشی در سال تحصیلی 1400-1399
 
دانشجویان
علوم دامی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی خاک
مهندسی بیوسیستم
اقتصاد و ترویج کشاورزی
گیاه پزشکی
علوم و مهندسی آب
علوم و مهندسی صنایع غذایی
کارشناسی
139
87
184
85
189
117
90
138
117
کارشناسی ارشد
99
109
96
52
41
75
48
52
-
دکتری
48
44
-
-
-
-
18
-
-
بین الملل
27
-
28
3
-
2
-
-
-
کل
286
240
280
137
230
192
156
177
117
مرد
150
103
119
36
128
67
33
93
28
زن
136
137
161
101
102
125
123
84
89