تماس با ما

شماره تماس:  ۳۳۶۲۰۵۵۲ - 087
ایمیل: info@uok.ac.ir
آدرس :  سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی
کد پستی: 15175- 66177  صندوق پستی 416